Yazilar

<< Terug naar home | Analiz Haber

Posted by Gazeteci
Feb 17, 2016

6 Nisan Halk oylamasında “EVET” diyelim! | Burhanettin Carlak

Hollanda 6 Nisan tarihinde referanduma gidiyor. Halk, referandumda AB ile Ukrayna arasındaki ticaret antlaṣmasını onaylayıp-onaylamadıḡını belirtecek. AB (Avrupa Birliḡi) ile Ukrayna arasındaki ticaret antlaṣması hakkında baṣlatılan karṣı kampanyanın 300 binden fazla imza toplaması ile Hollanda Yüksek Seçim Kurulu bu kararı almıṣtı. 

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve AB ve Ukrayna arasında ekonomi ve ticari alanlarında mevzuatların uyumunu ve iliṣkilerin geliṣtirilmesini ӧngӧren referendum “Geen Peil” isimli sivil bir insiyatif grubunun 427 bin imza ile antlaṣmayı halkoyuna sunulması teklifi ile farklı bir boyut kazandı. Aralarında Hollanda`nın da bulunduḡu 28 Avrupa Birliḡı ülkesinden 25`i hükümetlerinin atlaṣma lehindeki kararlarını da parlementolarında oy çokluḡu ile onaylatmıṣlardı.

Asırı saḡcı PVV, partiden koparak oluṣan VNL ve Rusya yanlısı Sosyalisit Parti Ukrayna ile ticari antlaṣmaya karṣı çıkıyor.  

AB`nin Avrupa coḡrafyasından uzak bir çok ülke ile ӧzel ticari antlaṣması var. Sӧz konusu antlaṣmalarla AB ülkeleri ilgili ülkelerde daha kolay yatırım yapabilecek ve ihracat ve ithalatda kolaylıklar saḡlanacak.

Ukrayna`nın AB`ye üyeliḡinin sӧz konusu olmadıḡı, ticari ve ekonomik iliṣiklerle bӧlgedeki refahla birlikte demokrasinin de geliṣeceḡi vurgulanırken benzeri antlaṣmaların da daha ӧnce Israil, Filistin Devleti, Ṣili, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ürdün gibi ülkelerle de yapılarak karṣılıklı ticaretin geliṣtirilmesin ӧngӧrüldüḡü ifade ediliyor.

Yaklaṣık 45 milyon insanın yaṣadıḡı Ukrayna son yıllarda izlediḡı Batı yanlısı politikalar neticesinde Rusya`nın amborgosuna tabii tutuluyor. Kasım 2013`de Ukrayna`nın AB ile iṣbirliḡi yapmasını istemeyen grupların protestoları neticesinde geliṣen olaylar Mart 2014`de Rusya`nın Kırım yarımadasını illegal bir ṣekilde ilhakını beraberinde getirmiṣti. Kırımn Rusya`ya baḡlanması tüm dünyada tepkilere neden olmuṣtu.

İlhakın hiç bir meṣru zeminin olmadıḡını belirten Kırım Tatarların efsanevi lideri Mustafa Cemiloḡlu`nun ise halen Kırım`a girmesine izin verilmiyor. Stalin tarafından yüzbinlerce Kırım Tatarı bir gecede zorla trenlere konularak Sibirya ve Orta Asya`ya gӧnderilmiṣ, çoḡu yolda hayatını kaybetmiṣti. Gorbaçov dӧneminden sonra anavatanına tekrar dӧnen Kırım Tatarları Kırım`ın ilhakınden sonraki Rus baskıları ile yeniden Kırım`ı terke zorlanıyorlar.

Hollanda medyasında Putin`ın 6 Nisan halkoylamasında ‘hayır’kararı için lobi yaptıḡı iddalarına yer veriliyor.

Halkoylamasının geçerli olabilmesi için toplam seçmen katılımın % 30`u geçmesi gerekiyor. Seçim Kurulu halkoylaması için 25 milyon avro ayırdı.

Yaklaṣık 470 bin Türkiye kӧkenli vatandaṣının yaṣadıḡı Hollanda`da Türklerin de mutlaka oylarını kullanmaları ve “evet”oyu vermeleri demokrası ve bӧlgesel iṣbirliḡi için olduḡu kadar dolaylı olarak Rusya`ya da bir mesaj niteliḡinde.
Cami ve derneklerimizde toplumumuzun referendumun içeriḡi ile ilgili olarak aydınlatılması ve aktif kampanya yürütülmesi bilinçli demokrasi kültürü için de ӧnemli. Keza politikaya uzak duramazsınız; a-politik toplumların hali ortada…

 

 

 

 

Feb 17, 2016
blog comments powered by Disqus
Loading posts...