Yazilar

<< Terug naar home | Ekonomi

Posted by Gazeteci
Nov 02, 2016

Türkiye geleceğini 8 sektörde arayacak

Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik alanında gelecek dönemde izleyeceği politikalar ve alınacak tedbirler belirlendi. 2017 Yılı Programı’nda, bilim, teknoloji ve yenilik alanında gelecek yıl izlenecek politikalar ve alınacak tedbirlere yer verildi.

İzlenecek Ar-Ge ve yenilik politikasının temel amacını, teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılarak faydaya dönüştürülmesi, yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle ülkenin küresel ölçekte rekabet gücüne erişmesine katkıda bulunmak oluşturacak. Bu amaçla, araştırma altyapılarının geliştirilmesine ilişkin yol haritası hazırlanacak. Bunun için kamu kurumları ile üniversitelerde kurulan ve kurulacak araştırma altyapılarının, Avrupa Birliği çalışmalarıyla da uyumlu olacak şekilde, öncelikli alanlarda ve belli yerlerde oluşturulmasını sağlayacak Türkiye Araştırma Altyapıları Yol Haritası oluşturulacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türki̇ye Bi̇li̇msel ve Teknoloji̇k Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen özel sektöre yönelik olanlar başta olmak üzere Ar-Ge destek programlarının hedeflerine ulaşma ve fayda yaratma açasından etki analizleri gerçekleştirilecek. Bu analizlerin sonuçları da dikkate alınarak desteklerin etkililiğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Fikri mülkiyet alanında verilen destekler de analiz edilerek iyileştirilecek.

Katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve markaların yaratılması amacıyla başta öncelikli sektörlerde olmak üzere ticarileştirme faaliyetleri desteklenecek. Öncelikle enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörlerinde olmak üzere işletmelerin prototip geliştirme süreçlerine ve teknolojik ürün yaratılmasına destek verilecek.

Türkiye’ye özgü kamu alım garantisi

Başta orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde olmak üzere Türkiye’ye özgü kamu alım garantili tedarik modeli geliştirilecek. Model kapsamında sektörel analizler yapılarak kamu alım garantisinin uygulanabileceği ürün grupları ve uygulama koşulları tespit edilecek. Geliştirilen modelin farklı sektörlerde yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılacak.

AA

Nov 02, 2016
blog comments powered by Disqus
Loading posts...