Yazilar

<< Terug naar home | Analiz Haber

Posted by Gazeteci
Apr 17, 2014

Türkiye’de Ticari faaliyet yürütülmesi Ile ilgili Genel Bilgilendirme | Mehmet Çaltekin

ŞİRKET KURULUŞU:

Sadece bir gerçek ya da tüzel kişiyle anonim sirket (A.S.) veya limited şirket (Ltd. Sti) kurulabilir. Kurulusta minimum sermaye A.S. de 50.000 TL, Ltd. Sti de 10.000 TL dir.
* Şirket kurulumu, gerekli belgeler ile birlikte ilgili Ticaret Sicil Müdürlügü’ ne basvuruldugu takdirde bir gün içerisinde tamamlanabilmektedir.
* Anonim sirketlerde en az bir kisilik yönetim kurulu, limited şirketlerde ise şirket müdürü bulunmak zorundadır.
* Sermayenin ¼ ünün kurulacak sirket adına bankada bloke edip, bakiyesinin  iki yıl içinde şirkete ödenmesi gerekir.
* Anonim sirkette yönetim kurulu üyelerinin, limited sirkette ortaklarin ve müdürlerin vergi ve SGK borcu gibi kamu borçlarinda müteselsil sorumlulukları vardır. Bunlar dışindaki borçlarda ise sorumluluk taahhüt edilen sermaye ile sınırlıdır.

Sirket Kurulusu Için Gerekli Belgeler:

1-Şirketi temsile yetkili kişilerce usulüne uygun olarak doldurulmuş ve imzalanmış şirket kurulus dilekçesi ve bildirim formu.
2- Esas sözleşme (noter tarafından onaylanmış).
3- Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı.
4-Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin şirket unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örnegi.
5-Yabancı ortak hakiki şahıs ise noter onaylı pasaport tercümesi, tüzel kişi ise yetkili merciden alınmış sicil belgesinin, vekaletin ve istirak kararının apostil serhli ve noter onayli tercümesi.
Yabanci tüzel kisi Türkiye’ deki faaliyetini sube açarak da sürdürebilir.

Gelir / Kurumlar Vergisi Uygulaması:

* Türkiye’ de vergi mükellefleri tam ve dar mükellefiyet kapsamında vergilendirilmektedir.
* Tam mükellefler elde ettikleri gelir üzerinden, dar mükellefler ise sadece Türkiye’ de elde ettikleri gelirler üzerinden vergilendirilmektedir.
* Gelirin unsurları;
– Ticari kazanç,
– Zirai kazanç,
– Serbest meslek kazanı,
– Gayrimenkul sermaye iradi,
– Menkul sermaye Iradi,
– Ücretler,
– Deger Artış Kazançları,
– Arizi Kazançlardır.
* Dar mükelleflerde vergilemeye geçmeden önce çifte vergilemeyi önleme anlasmaları dikkate alınır.
* Kurumlarda, kurum ortaklarindan kar payı dağıtımına bağlı olarak vergi kesintisi yapılmaktadır.
* Kurumlar vergisi mükelleflerinin, hesap döneminde doğan kazancından istisna ve indirimler düşüldükten sonra oluşan kurumlar vergisi matrahina %20 oranında kurumlar vergisi uygulanmaktadır.
* Gelir vergisi mükelleflerinin, hesap döneminde doğan kazancından istisna ve indirimler düşüldükten sonra oluşan gelir vergisi matrahına %15-35 arasında artan oranlı gelir vergisi uygulanmaktadır.

tablo 1

Türkiye-Hollanda ÇVÖ Temel Unsurları:

* Türkiye ile Hollanda arasındaki Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmasına göre özel durumlar söyledir;
– Ticari kazançta, teşebbüs diğer devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça mukim olunan ülkede vergilendirme yapılır.
– Temettü stopajinda genel oran %15 olmakla birlikte; temettü ödeyen sirketin sermayesinin doğrudan dogruya en az yüzde 25’ini elinde tutan bir sirket ise;
a) Türkiye’de mukim bir şirketin ödedigi temettüler yönünden yüzde 10’a ve
b) Hollanda’da mukim bir şirketin ödedigi temettüler yönünden yüzde 5’e indirilmektedir.

– Yabancilar açısından, pay senetlerinin elden çıkarılmasından dogan kazanç, yalnızca elden çıkaranın mukim oldugu Devlette vergilendirilebilecektir.

– Serbest meslek faaliyetlerinde, Türkiye’ de bu faaliyetleri icra etmek için sürekli kullanabilecegi bir sabit yere sahip degilse ya da sözkonusu faaliyetleri icra etmek amaciyla, 12 aylik herhangi bir kesintisiz dönemde, bir veya birkaç seferde 183 gün veya daha fazla kalmazsa; vergilendirme Hollanda’ da yapilacaktır.

Katma Deger Vergisi Uygulaması:

* Türkiye’ de mal ve hizmet teslimi genel olarak %18 oraninda KDV ye tabidir.
* Listelere bağlı olarak, Bakanlar Kuruluna verilen yetki çerçevesinde %1 ve %8 oraninda KDV uygulanan mal ve hizmet türleri bulunmaktadır.
* KDV de vergilendirme aylık esasta yapılmaktadır.
* Mal ve hizmet tesliminin vergilendirilmesinde, bunlardan faydalananın tabiyeti fark etmemekte, hizmetten Türkiye’ de faydalanılması vergileme için yeterli olmaktadır.
* Ayrıca, ihracat, teşvikli yatırım malları teslimi, taşıtlara ilişkin istisnalar gibi istisna unsurları da bulunmakta; bu teslimlere ilişkin yüklenilen vergilerin iadesi söz konusu olabilmektedir.

pkf istanbul_logo

Yarın: İşveren-İşçi Iliskileri…

Apr 17, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...